កំណត់ត្រាពិព័រណ៍របស់យើង

នៅខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ចូលរួមជាមួយសាខាខាសស្តាតនៃសមាគមគ្រឹះចិន

•នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ យុងយ៉ុងបច្ចេកវិទ្យាចូលរួម“ មហោស្រពពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកចិនលើកទី ៩ អ៊ូហានហានឡាំងហ្សុងឡុងក្នុងឆ្នាំ ២០២១” ។

ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ យឹងយ៉ុងតិចណូឡូយចូលរួមសន្និសិទច្នៃប្រឌិតនិងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតរបស់ចិនលើកទី ១៥

Our Exhibitions record-03
Our Exhibitions record-02
Our Exhibitions record-01
Honorary Certificate-1
Honorary Certificate-2